Gebruiksvoorwaarden Stillpoint Media

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze websites;

Toegang

Het gebruik van de diensten of producten van Stillpoint Media is voorbehouden aan haar leden, de gebruikers. Het lidmaatschap staat open voor een ieder, mits niet eerder van een van de producten of diensten verwijderd / uitgesloten, met inachtname van eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn om gebruik te kunnen maken van een specifieke dienst of product.

De gebruiker is te alle tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen en eigen informatie te verwijderen. De gegevens van de desbetreffende account zullen worden verwijderd met uitzondering van openbaar geplaatste gegevens welke onderdeel vormen van een openbare discussie en/of reacties aangezien zij integraal onderdeel uitmaken van de discussies en/of reacties.

Stillpoint Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.

Gebruik van de diensten en producten

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stillpoint Media is het niet toegestaan materiaal in de vorm van teksten, overzichten, informatie, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via onze producten of diensten op enigerlei wijze te verspreiden anders dan conform het doel van deze diensten of producten.

Daar waar wij content aanbieden middels RSS feeds en XML feeds is het zonder voorafgaande toestemming van Stillpoint Media toegestaan deze content te gebruiken en verspreiden mits gebruikt op een wijze overeenkomstig met de wijze waarop de feed geleverd is alsmede het doel waaron deze feed geleverd is.

Het is voor de gebruikers van de producten of diensten van Stillpoint Media niet toegestaan om:

Stillpoint Media behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van onze producten en diensten indien u naar de mening van Stillpoint Media op enige wijze in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden of overige regels van Stillpoint Media, onverminderd het recht van Stillpoint Media om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Stillpoint Media behoud zich het recht voor om aangifte doen in situaties die daar naar de mening van Stillpoint Media aanleiding toe geven.

Aansprakelijkheid

Stillpoint Media besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stillpoint Media alsmede de met haar samenwerkende ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Stillpoint Media probeert gebruikers en informatie tot elkaar te brengen. Als u n.a.v. het gebruik van onze diensten of producten een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. Wanneer u direct of indirect schade ondervonden n.a.v. [het gebruik van] informatie op een van onze producten of diensten is Stillpoint Media hieromtrent niet aansprakelijk. U vrijwaart Stillpoint Media en de met haar samenwerkende ondernemingen van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen of vermeende schade.

Stillpoint Media kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door gebruikers en/of derden is verstrekt of geplaatst.

Het gebruik door u van onze diensten en producten is vrijwillig en iedere consequentie voortvloeiend uit het gebruik van onze producten en diensten geschiedt voor eigen risico van de gebruiker.

Indien wij ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Auteursrecht

Het auteursrecht op al het materiaal op onze diensten en producten berust bij Stillpoint Media en/of bij haar samenwerkende partners.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stillpoint Media informatie op electronische wijze of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

Stillpoint Media behoud zich het recht voor materiaal, gegevens of accounts te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat onze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

Stillpoint Media behoud zich het recht voor om aangifte doen in situaties die daar naar de mening van Stillpoint Media aanleiding toe geven alsmede het recht om schadevergoeding van u te eisen ingeval van inbreuk op ons auteursrecht of enig ander recht.

Links

Onze diensten en producten bevatten links, verwijzingen, banners naar de diensten en producten van derden. Stillpoint Media heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de regels en gebruiksvoorwaarden van die betreffende site. Wij adviseren u kennis te nemen van deze regels.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de [privacy-]regels en gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener.

Stillpoint Media heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Privacybeleid

Het Stillpoint Media privacybeleid, waarvan de laatste versie te vinden is onder https://www.stillpoint.nl/privacybeleid, vormt als bijlage een integraal onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken u om kennis te nemen van ons privacybeleid.

Wijzigingen

Stillpoint Media houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van openbaar geplaatste informatie en gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Stillpoint Media behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

Eventuele wijzigingen zijn per direct van toepassing.

Overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden en overige beleidsregels vormen de gebruiksovereenkomst tussen Stillpoint Media en u en vervangt de eventuele eerdere overeenkomsten.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.

Voor het melden van problemen, fouten of beledigende inhoud verzoeken wij u dit bij ons te melden, zo kunnen wij er voor zorgen dat onze producten en diensten goed blijft werken.

Contact

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met Stillpoint Media.